- [an error occurred while processing the directive][an error occurred while processing the directive]
 • ( 1 .)
  1 . 4 . 16 . 32 .
  10 x 15 . 10 .. 2,5 .. 1 .. 0,5 ..
  15 20 . 10 .. 3 .. 1,2 .. 1 ..
  20 30 10 .. 4 .. 2,5 .. 2 ..
  30 45 15 .. 7 .. 4,5 .. 4 ..
 • ( 1 .)
  1 . 4 . 16 . 32 .
  10 x 15 . 10 .. 2,5 .. 1 .. 0,5 ..
  15 20 . 10 .. 3 .. 1,2 .. 1 ..
  20 30 10 .. 4 .. 2,5 .. 2 ..
  30 45 15 .. 7 .. 4,5 .. 4 ..
 • ( 1 .)
  1 . 4 . 16 . 32 .
  10 x 15 . 10 .. 2,5 .. 1 .. 0,7 ..
  15 20 . 10 .. 3 .. 1,2 .. 1 ..
  20 30 10 .. 4 .. 2,5 .. 2 ..
  30 45 15 .. 7 .. 4,5 .. 4 ..
 • ( 1 .)
  1 . 4 . 16 . 32 .
  10 x 15 . 20 .. 5 .. 2 .. 1,5 ..
  15 20 . 20 .. 7 .. 2,5 .. 2 ..
  20 30 20 .. 8 .. 5 .. 3 ..
  30 45 25 .. 10 .. 7 .. 5 ..

 • ( TIFF - )
  2 MB 2 20 MB 20 MB
  0,5 .. 0,75 .. 1,0 ..
  * 1 .. 2 .. 3 ..
  JPEG 0,1 .. 0,1 .. 0,2 ..
 • CD-ROM-, CDR- 2,0 ..
 • PHOTOCD KODAK
  BASE 4BASE 16BASE
  ( ) 512 x 768 1024 x 1536 2048 x 3072
  () 0.75 1.5 4.5
  , "Adobe Photoshop" ( ) 1.5 4.5 18
  (dpi) 35- 550 1100 2200
  (.) 800 400 120
  c ( *) 0,5 .. 0,75 .. 1,0 ..
  ( *) 0,75 .. 1,0 .. 1,5 ..
 • "Kodak Portfolio II" PhotoCD - 16 ..
 • ( 1 .)
  1 . 4 . 16 . 32 .
  35 x 24 mm 21 .. 17 .. 11 .. 6 ..
  120 x 90 mm 40 .. 35 .. 25 .. 20 ..
 • ( 1 .)
  1 . 4 . 16 . 32 .
  35 x 24 mm 21 .. 17 .. 11 .. 6 ..
  120 x 90 mm 40 .. 35 .. 25 .. 20 ..
 • 8 16
  1 1,0 .. 1,2 ..
  1 0,1 .. 0,1 ..
  VHS 3 .. 3 ..
  VHS PRO 7 .. 7 ..
 • VIDEOCD
  VHS, VHS-C, S-VHS, Video-8, Hi-8, DV BETACAM
  VideoCD 40 .. 150 ..
 • MPEG-1
  VHS, VHS-C, S-VHS, Video-8, Hi-8, DV BETACAM
  MPEG 1 20 .. 120 ..
 • CD-ROM CD-R CD-RW
  1 . 5 . 10 .
  CD-R 5,0 .. 3,0 .. 2,0 ..
  CD-RW 7,0 .. 5,0 .. 4,0 ..
 • ,   ,